معرفی

وحید افشاری
مدیریت فنی
سپیده فتح الله زاده
مدیر فروش و بازاریابی
علیرضا بابائی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
بهزاد مرادی
رئیس هیات مدیره